Bostadstillägg 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägg om du bor i hyrd bostad.

Försäkringar och ansvar

HEMFÖRSÄKRING
En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i en familj. Lybo har ett samarbete med 

Länsförsäkringar där man som hyresgäst kan teckna hemförsäkring till förmånligt pris. I Din informationsmapp medföljer blankett för anmälan av Hemförsäkring inkl Allriskförsäkring.

HYRESGÄSTENS SKADEANSVAR
Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten (t ex inneboende) eller som där utför arbete för hans räkning. För brandskada som han inte själv vållat är han dock ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit. Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadan förvärras. 

Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat t ex tvätt- eller diskmaskin och detta skett på sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

HYRESVÄRDENS SKADEANSVAR
Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden och hans personal därvid varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakas av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

ANMÄL SKADA
Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig 

olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.