Bostadstillägg 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägg om du bor i hyrd bostad.

Råd och anvisningar

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL 
Ett hyresavtal för bostadslägenhet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen. Uppsägningen skall inlämnas skriftligen till hyresvärden. Ex vis: Avflyttning skall ske 31 januari 2019. Skriftlig uppsägning skall då vara hyresvärden tillhanda senast 31 oktober 2018.

LÄGENHETSVISNING
När lägenheten är ledig till uthyrning är hyresgästen skyldig att låta visa den på lämplig tid.

BESIKTNING
Vid de tillfällen lägenheten besiktigas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande. Orsaken härtill är att parterna kan komma att behöva diskutera eventuella skador i lägenheten. Beträffande hyresgästens eventuella ersättningsskyldighet, se under Hyresgästens skadeansvar. Tid för besiktning skall beställas av utflyttande hyresgäst senast en vecka före avflyttning hos hyresvärden.

EXTRANYCKLAR
För att minska riskerna för att andra än de som bor i lägenheten skall få tillgång till lägenhetsnycklar skall hyresgästen beställa och bekosta ev. extranycklar genom hyresvärden.

UTFLYTTNING
När hyrestiden har löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Ex vis: Upphör avtalet den 31 juli 2018 skall lägenheten avträdas den 1 augusti 2018, kl 12.00. Infaller den dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det i stället ske nästa vardag.

UTHYRNING I ANDRA HAND
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden. Om hyresvärden inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Hyresnämnden lämnar normalt sådant tillstånd om hyresgästen inte själv har tillfälle att använda sin lägenhet och hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrningen.

ÖVERLÅTELSE
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.

HYRESBETALNING 
Hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran kan betalas med hyresavi, Autogiro eller E-faktura.